KAKO SE PRIKLJUČITI CENTRU

Za korištenje usluga Centra potrebno je obaviti četiri jednostavna koraka

Prijava korisnika

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin prima nove korisnike u poludnevni boravak za odrasle osobe s  tjelesnim oštećenjem te osigurava stručnu podršku djeci s teškoćama u razvoju iz gradskih škola s prebivalištem na području Grada Varaždina.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ZA STRUČNI TIM ZA PODRŠKU DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin širi svoje usluge te počinje s programom stručnog tima za podršku djeci s teškoćama u razvoju pri integraciji.

Pravo podnošenja prijave ima svaki učenik gradske osnovne škole s prebivalištem u gradu Varaždinu  sukladno rješenju ureda nadležnog za poslove obrazovanja o primjerenom obliku obrazovanja. Usluga je namijenjena učenicima osnovnih škola Grada Varaždina s prebivalištem u Gradu Varaždinu.

DOKUMENTACIJA POTREBNA  ZA PRIJAVU ZA STRUČNI TIM ZA PODRŠKU DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 1. Zamolba za pružanjem usluge (obrazac se dobiva u Centru za pružanje usluga u zajednici Varaždin ili u holu ispred Centra ili  na www.cuz-vz.hr),
 2. Rodni list,
 3. Preslika osobne iskaznice,
 4. Rješenje ureda nadležnog za poslove obrazovanja o primjernom obliku odgoja i obrazovanja,
 5. Zdravstvena dokumentacija koju kandidat posjeduje i nalaz i mišljenje drugih stručnjaka (preslika važnije zdravstvene dokumentacije; specijalistički nalazi),
 6. Druga dokumentacija koju će prema potrebi Komisija zatražiti (mišljenje stručne službe o profesionalnoj orijentaciji, nalaz i mišljenje tijela vještačenja, socijalna anamneza ako je zahtjev upućen od strane nadležnog CZSS kao i pripadajuće Rješenje CZSS i dr.),
 7. Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnika (ako je osoba djelomično/potpuno lišena poslovne sposobnosti).

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatrat će isključivo zahtjeve s priloženom potpunom dokumentacijom. Komisija ima mogućnost zatražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prije donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Tel: 042/420-825  ili putem e – mail adrese: info@cuz-vz.hr (web stranica: www.cuz-vz.hr)

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA POLUDNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin prima nove korisnike u poludnevni boravak za odrasle osobe s  tjelesnim oštećenjem. Pravo na uslugu imaju odrasle osobe starije od 21. godinu života s prebivalištem na području Grada Varaždina.

DOKUMENTACIJA POTREBNA  ZA POLUDNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM

 1. Zamolba za boravak u Poludnevnom boravku za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem (obrazac se dobiva u Centru za pružanje usluga u zajednici Varaždin ili  na www.cuz-vz.hr.
 2. Rodni list
 3. Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 4. Preslika osobne iskaznice
 5. Nalaz i mišljenje tijela vještačenja (Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja, po potrebi drugostupanjskog tijela vještačenja)
 6. Zdravstvena dokumentacija koju kandidat posjeduje (preslika važnije zdravstvene dokumentacije; otpusna pisma sa bolničkih liječenja, specijalistički nalazi)
 7. Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnika (ako je osoba djelomično/potpuno lišena poslovne sposobnosti)
 8. Druga dokumentacija koju će prema potrebi Komisija zatražiti (rješenje ureda nadležnog za poslove obrazovanja o primjernom obliku odgoja i obrazovanja, mišljenje stručne službe o profesionalnoj orijentaciji, socijalna anamneza ako je zahtjev upućen od strane nadležnog CZSS kao i pripadajuće Rješenje CZSS i dr.)

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatrat će isključivo zahtjeve s priloženom potpunom dokumentacijom. Komisija ima mogućnost zatražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prije donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Tel: 042/420-825  ili putem e – mail adrese: info@cuz-vz.hr (web stranica: www.cuz-vz.hr)