Usluga stručnog tima za podršku djeci s teškoćama u razvoju (integracija) u sklopu Centra za
pružanje usluga u zajednici Varaždin. Zadnji tjedan u travnju krećemo sa novom uslugom, te
će Vam na raspolaganju biti psihologinja, logopedinja i edukacijska rehabilitatorica, prema
prethodno utvrđenom rasporedu.

Na navedenu uslugu smo se odlučili jer je u našim školama prisutan nedostatak stručnjaka tj. prevelik broj učenika na jednog stručnog suradnika. Naši stručnjaci u Centru će provoditi psihološku podršku, logopedsku terapiju i edukacijsko- rehabilitacijsku podršku; od stručne procjene svake od struka, otkrivanje teškoća, procjena potreba za podrškom, provođenje podrške, programa i postupaka koji potiču razvoj pojedinih područja, ublažavanje postojećih i sprečavanje dodatnih poteškoća, savjetovanje, rad s roditeljima po potrebi kako bi se naši osnovnoškolci i osobe s invaliditetom lakše integrirale u sve segmente lokalne zajednice. Osim toga korona kriza je donijela određene poteškoće učenicima naših osnovnih škola te ćemo pružati podršku učenicima u očuvanju mentalnog zdravlja.

Više o tome možete vidjeti na sljedećoj poveznici:

https://regionalni.com/jelena-samarija-osobe-s-invaliditetom-vazno-je-ukljuciti-u-drustvo-kao-
punopravne-clanove/

Add your thoughts