Počinjemo s radom!

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin počinje s radom te prima nove korisnike u poludnevni boravak za odrasle osobe s  tjelesnim oštećenjem.

Pravo podnošenja prijave ima svaka odrasla osoba s tjelesnim oštećenjem sukladno Rješenju Prvostupanjskog tijela vještačenja te da živi na području Grada Varaždina. Usluga je namijenjena osobama od 21. godinu života.

DOKUMENTACIJA POTREBNA  ZA POLUDNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM

  1. Zamolba za boravak u Poludnevnom boravku za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem (obrazac se dobiva u Centru za pružanje usluga u zajednici Varaždin ili  na www.cuz-vz.hr.
  2. Rodni list
  3. Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  4. Preslika osobne iskaznice
  5. Nalaz i mišljenje tijela vještačenja (Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja, po potrebi drugostupanjskog tijela vještačenja)
  6. Zdravstvena dokumentacija koju kandidat posjeduje (preslika važnije zdravstvene dokumentacije; otpusna pisma sa bolničkih liječenja, specijalistički nalazi)
  7. Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnika (ako je osoba djelomično/potpuno lišena poslovne sposobnosti)
  8. Druga dokumentacija koju će prema potrebi Komisija zatražiti (rješenje ureda nadležnog za poslove obrazovanja o primjernom obliku odgoja i obrazovanja, mišljenje stručne službe o profesionalnoj orijentaciji, socijalna anamneza ako je zahtjev upućen od strane nadležnog CZSS kao i pripadajuće Rješenje CZSS i dr.)

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatrat će isključivo zahtjeve s priloženom potpunom dokumentacijom. Komisija ima mogućnost zatražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prije donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Tel: 042/420-825  ili putem e – mail adrese: info@cuz-vz.hr (web stranica: www.cuz-vz.hr)

Add your thoughts